Sekretarijat savjeta za konkurentnost

Upitnik za samoevaluaciju preduzeća u skladu sa međunarodnim dokumentom

IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi

Popuni upitnik za evaluaciju preduzeća u skladu sa međunarodnim dokumentom

Popunjavanjem upitnika za samoevaluaciju preduzeća, dobićete odgovore na pitanja:

01 Da li je vaše preduzeće u vlasništvu žene/a?
02 Da li vašim preduzećem upravlja/ju žena/e?
03 Da li vaše preduzeće kontroliše/u žena/e?
04 Da li je vaše preduzeće nezavisno?

Šta predstavlja međunarodni dokument IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi?

Prvi u svijetu skup globalnih definicija, koje se odnose na žensko preduzetništvo, poput onih koje se odnose na preduzeća u vlasništvu žena i preduzeća kojima upravljaju žene.

Obljavjen 8. marta 2021. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Daje definicije koje se mogu koristiti u programima privrednog osnaživanja žena (javne nabavke ili trgovinski programi) i za prikupljanje međunarodno uporedivih podataka o ženskom preduzetništvu (uključujući uticaj na lokalnu i nacionalnu privredu).

Dokumentom se definišu i kriterijumi za ocjenjivanje važnih faktora koji se odnose na ove definicije kao što su: vlasništvo, upravljanje i kontrola u privrednom društvu.

Pomaže u olakšavanju sadašnjih i budućih inicijativa, koje imaju za cilj povećanje ekonomskog osnaživanja žena.

Od prvog jula 2021. godine, ovaj međunarodni dokument je uveden u crnogorski sistem standardizacije pod nazivom MEST IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi (“Službeni list Crne Gore”, br. 072/21).

Više o Međunarodnom dokumentu IWA 34 žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi možete naći na sajtu Međunarodne organizacije za standardizaciju-ISO: www.iso.org/standard/79585.html

Uputstvo za primjenu MEST IWA 34